Vedtekter for Norsk Idrettskiropraktisk Forening, NIKF. revidert jan 2015

§1. KIRO er en interessegruppe for kiropraktorer som interesserer seg spesielt innen idrett og/ellerfunksjonell rehabilitering samt er medlemmer av Norsk Kiropraktorforening.

§2. KIRO sitt formål er:
1. i) å arbeide for å innlemme idrettskiropraktikk og funksjonell rehabilitering i en norsk utdanningsinstitusjon.

ii) å arbeide for å heve standarden i norske kiropraktorer sin etterutdanning.

iii) å arbeide for å heve standarden for den enkelte kiropraktor sin kliniske erfaring innen idrettskiropraktikk og funksjonell rehabilitering.

2. å øke og formidle kunnskap om kiropraktikk innen forebygging, behandling, trening og rehabilitering.

3. å arbeide for å bedre samarbeidet mellom kiropraktorer, idrettslag og den enkelte idrettsutøver.

4. å arbeide aktivt for å øke samarbeidet med andre faggrupper innen idrettsmedisin.

5. å ha som mål at kiropraktikk blir representert på idrettsarrangement, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

§3. Medlemmer. 

Enhver kiropraktor som arbeider med idrettskiropraktikk eller på annen måte har særlig interesse for idrettskiropraktikk og/eller funksjonell rehabilitering har rett til medlemskap i interessegruppen.

§4. Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Medlem som ikke har betalt kontingent mottar purring fra NKF. Utmelding må skje skriftlig.

§5. Årsmøte

Ordinært årsmøte blir holdt hvert år innen utgangen av mai. Styret kaller inn medlemmene med varsel minst 4 uker før og gjør medlemmene kjent med styret sitt forslag til dagsorden. Saksdokument skal være tilgjengelige for medlemmene senest 2 uker før møtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Behandle årsmelding
  2. Godkjenne regnskap
  3. Fastsette budsjett for neste år
  4. Fastsette kontingent
  5. Behandle forslag fra styret eller saker som er meldt skriftlig til styret fra medlemmene. Sakene må være innkommet senest 3 uker før møtet.
  6. Valg av valgkomite
  7. Valg av styret

Årsmøte blir ledet av dirigent bestemt av årsmøtet. Alle avstemminger blir avgjort ved flertall av fremmøtte medlemmer med stemmerett. Det blir ført protokoll fra årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

§6. Sammensetning av styret.

Styret består av leder og minimum 4 (fire) styremedlemmer. Styret blir valgt for 2 år av årsmøtet. For å oppnå kontinuitet med overlapping, velgers 2-3 nye styremedlemmer hvert år. Styret tiltrer direkte etter avsluttet årsmøte. Styret konstituerer seg selv.

§7. Styret sin arbeidsform.

Styret har jevnlige styremøter, minimum hver 8 uke, eller når 2 styremedlemmer krever det. Møter kan holdes som konferansesamtaler over internert. Styret kan fatte vedtak når minst 4 medlemmer er representert. Ved likt stemmetall har leder dobbeltstemme.

§8. Styret sine oppgaver.
Styret ivaretar foreningen sine interesser og leder interessegruppen sin virksomhet. Styret fører protokoll over alle vedtak og referat fra alle møter.

§9. Forholdet til NKF sine øvrige organ

Sentralstyret i NKF har godkjent etablering av interessegruppen og deres vedtekter. Interessegruppen skal oversende protokoll, årsmelding og regnskap til sentralstyret. Interessegruppa forvalter selv sin økonomi og fører eget regnskap. Årsregnskapet til KIRO skal revideres av NKF sin revisor. KIRO sitt årsregnskap inngår i NKF sitt regnskap og skal legges fram sammen med årsmelding for NKF sitt landsmøte. Sentralstyret kan trekke retten til å drive interessegrupper tilbake.

§10. Tilslutninger.

KIRO er tilsluttet Federation Internationale de Chiropratique du Sport (FICS).

Rull til toppen